September 20, 2023 / Shanghai / LES’S BAR

地点 上海

日期 2023年9 月20日,星期三
时间 7:00 下午 - 10:00 下午