September 28, 2022 / Shanghai / Pop Bar

地点 上海

日期 2022年9月28日,星期三
时间 7:00 下午 - 10:00 下午