September 29, 2022 / Shanghai / BIPO Office Shanghai

地点 上海

日期 2022年9月29日,星期四
时间 6:30 下午 - 10:00 下午